Paziņojums par lēmumu | Health Travel Latvia
email-icon info@healthtravellatvia.lv phone-icon +371 29214868
LATVIAN HEALTH TOURISM CLUSTER
en

Paziņojums par lēmumu

 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkumam

Vietējās un ārvalstu sabiedrības informēšanas pasākumi – reklāmas kampaņa ārvalstīs” ID Nr. LKA 2018/9 ERAF

 

1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Iesniedzēja nosaukums

Piedāvātā  līgumcena EUR, bez PVN

  1.  

SIA “Nords Porter Novelli”

41 000,00

2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:

SIA “Nords Porter Novelli” tiek noraidīts kā neatbilstošs 2.1.4.2.apakšpunktam (pamatojoties uz Centrālās Finanšu un Līguma Aģentūras sniegto  negatīvo atzinumu). Saskaņā ar atzinumā norādīto informāciju (CFLA un IUB viedoklis) par  piedāvājuma atbilstību nolikuma 2.1.4.2.apakšpunktam, kurš noteica, ka pretendentam ar savu veidoto reklāmas kampaņu ir jāpiedalās sabiedrisko attiecību vai reklāmas nozares konkursā. IUB viedoklis sakrīt ar CFLA viedokli, ka no nolikuma 2.1.4.2.apakšpunkta prasības izriet, ka pašam pretendentam bija jāpiedalās šajos nozares konkursos ar savu veidoto reklāmas kampaņu (nevis kā apakšuzņēmums).

 

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājums, kas ir ar viszemāko cenu un kas pilnībā  nolikumā atbilst izvirzītajām prasībām.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:  nav.

5. Lēmuma pieņemšanas datums: 6.11.2018.

6. Cita informācija: Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

7. Iepirkums tiek pārtraukts, jo vienīgais pretendents tiek noraidīts kā neatbilstošs nolikuma atlases prasībām.

Jurmala city council
Jomas Street 1/5,
Jurmala, LV - 2015
Phone.: +371 67147905
Fax: +371 67147901
e-mail: guntau@jpd.gov.lv

Executive director Gunta Ušpele
guntau@jpd.gov.lvRegistration details:
VAT Nr. LV40008131781
Bank: A/S Swedbank
SWIFT code: HABALV22
Bank Account: LV33HABA0551023531429

 

HAVE A QUESTION?

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.