Paziņojums par lēmumu | Health Travel Latvia
email-iconcarelatvia@gmail.com phone-icon +371 67147906
LATVIJAS VESELĪBAS TŪRISMA KLASTERIS
lv

Paziņojums par lēmumu

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkumam

Vietējās un ārvalstu sabiedrības informēšanas pasākumi – reklāmas kampaņa ārvalstīs” ID Nr. LKA 2018/9 ERAF

1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k. Iesniedzēja nosaukums Piedāvātā līgumcena EUR, bez PVN
1. SIA "Nords Porter Novelli" 41 000,00

2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājums, kas ir ar viszemāko cenu un kas pilnībā  nolikumā atbilst izvirzītajām prasībām.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: 

Par uzvarētāju iepirkuma komisija atzīst vienīgo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais, un attiecībā uz kuru nav iestājies neviens no PIL 9. panta astotajā  daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

Nr.p.k. Uzvarētājs Līgumcena EUR, Bez PVN
1. SIA "Nords Porter Novelli" 41 000,00

5. Lēmuma pieņemšanas datums: 17.09.2018.

6. Cita informācija:

6.1. Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

 

Jurmala city council
Jomas Street 1/5,
Jurmala, LV - 2015
Phone.: +371 67147905
Fax: +371 67147901
e-mail: guntau@jpd.gov.lv

Executive director Gunta Ušpele
guntau@jpd.gov.lvRegistration details:
VAT Nr. LV40008131781
Bank: A/S Swedbank
SWIFT code: HABALV22
Bank Account: LV33HABA0551023531429

 

You must have Javascript enabled to use this form.